Kylja von Hagenbuch, V: Spóliant vom Lipperthof, Z.u.B: Elke Handtmann, Note: 8,22

Kylja von Hagenbuch, V: Spóliant vom Lipperthof, Z.u.B: Elke Handtmann, Note: 8,22

Kylja von Hagenbuch, V: Spóliant vom Lipperthof, Z.u.B: Elke Handtmann, Note: 8,22

Kylja von Hagenbuch, V: Spóliant vom Lipperthof, Z.u.B: Elke Handtmann, Note: 8,22 auf der Islandfohletour 2020